OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Double Academy s.r.o., IČ: 19242280,

se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Double Academy s.r.o., IČ: 19242280, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané pod sp. zn. C 129269 vedené u Krajského soudu v Brně (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb – digitálního obsahu v oblasti seberozvoje a vzdělávání (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím formuláře na webových stránkách poskytovatele, provozované na internetové adrese www.doubleacademy.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.  Kontaktní údaje poskytovatele jsou mj. e-mail: academy@marcusxdouble.cz, a telefon: +420 778 092 289.

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v 
českém jazyce.

1.4.  Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a 
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.  Poskytovatel je odborník v oblasti motivace a seberozvoje, dále v reklamní činnosti, poradenství, konzultacích, marketingu a s tím souvisejících fotografických a obdobných služeb.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1.  Poskytovatel na základě smlouvy bude poskytovat služby podle zvoleného rozsahu, kdy tyto zejména spočívají v zpřístupnění digitálního obsahu s motivační, seberozvojovou a vzdělávací tématikou, přičemž konkrétní rozsah a specifikaci takových služeb si objednatel zvolí v rámci formuláře na webové stránce. V rámci specifikace služeb je také uvedená jejich cena.

2.2.  Služby mají povahu poskytnutí přístupu ke službám dle zvoleného rozsahu, přičemž časový rozsah přístupu je určen v rámci zvoleného rozsahu služeb ve smlouvě, a tedy na takovou dobu je taktéž uzavřena smlouva. Není-li časový rozsah výslovně stanoven ve smlouvě, platí, že přístup trvá po dobu 1 roku o uzavření smlouvy a na tuto dobu je tedy také smlouvy uzavřena. Objednatel tak má přístup k požadovanému obsahu po celou dobu dle vybraného rozsahu služeb.

2.3.  Poskytnutí služeb ze strany poskytovatele spočívá v zaslání přístupových údajů ke zvolenému rozsahu služeb objednateli prostřednictvím e-mailové adresy uvedené objednatelem při uzavření smlouvy. V rámci přístupových údajů pak je zpřístupněn účet na webových stránkách, kde objednatel může stahovat/sledovat.

2.4.  Smlouva se uzavírá na dobu určenou v rámci rozsahu služeb ve smlouvě a je uzavřena momentem úhrady ceny dle smlouvy.

2.5.  Objednatel se zavazuje za vybraný rozsah služeb uhradit částku tomu odpovídající prostřednictvím online platby platební kartou (dále jen „platební kartou“), k čemuž vyplní údaje při uzavírání smlouvy prostřednictvím formuláře na webové stránce. Cena je splatná v den uzavření smlouvy, a o přijetí úhrady poskytovatel zašle objednateli potvrzení.

2.6.  Poskytovatel je oprávněn neposkytovat služby až do úplného uhrazení sjednané ceny.

2.7.  Poskytovatel je při poskytování služeb povinen dodržet rozsah a kvalitu poskytovaných služeb v souladu s odsouhlaseným rozsahem a kvalitou služeb. V případě nedodržení této povinnosti je objednatel oprávněn uplatňovat v souladu s občanským zákoníkem práva z vadného plnění.

2.8.  Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že poskytovatel zpřístupňuje obsah, jehož součástí mohou být také autorská díla ve smyslu zejména zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Poskytovatel v rámci této smlouvy poskytuje objednateli služby pro jeho interní či osobní použití a nikoli pro jakékoli využití v rámci podnikatelské činnosti objednatele, a tedy za tímto účelem poskytovatel neposkytuje objednateli jakoukoli formu licence. Objednatel proto není ani oprávněn k udělování podlicencí či jakkoli dále zpřístupňovat služby a díla a není ani bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn do děl zasahovat, měnit je, či jinak upravovat.

3. OCHRANA INFORMACÍ 

3.1.  Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

3.2.  Za neveřejné informace se považují též veškeré informace vzájemně poskytnuté v jakékoli objektivně vnímatelné formě ústně, v listinné, elektronické, vizuální nebo jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku mlčenlivosti, a které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle smlouvy.

3.3.  Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě neveřejné informace druhé smluvní strany bez jejího písemného souhlasu, a to v jakékoli formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. V případě souhlasu s poskytnutím informací se pak smluvní strana poskytující neveřejné informace třetí osobě zavazuje zavázat tuto třetí osobou stejnou mlčenlivostí jako plyne pro tuto smluvní stranu ze smlouvy. 

3.4.  Smluvní strany se zavazují poučit o povinnosti utajovat neveřejné informace podle smlouvy své zaměstnance a 
případné subdodavatele, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny.

3.5.  Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy: 
3.5.1.  smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost sama způsobila;

3.5.2.  smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou smluvní
stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;

3.5.3.  smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci;

3.5.4.  je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy.

3.6.  V případě, že se kterákoli smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popřípadě bude mít odůvodněné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, je povinna o tomto informovat druhou smluvní stranu.

3.7.  Závazek mlčenlivosti, tedy nezpřístupňování neveřejných informací, není časově omezen a trvá i po ukončení spolupráce a platnosti smlouvy.

4. SANKCE A UKONČENÍ SMLOUVY 

4.1.  V případě prodlení objednatele s úhradou ceny přesahující 30 dní, má poskytovatel právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby s účinky ke dni doručení výpovědi.

4.2.  Smluvní strana, která poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy ohledně ochrany informací, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení smlouvy. Před uplatněním této smluvní pokuty je však smluvní strana nejdříve povinna vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a teprve až následně uplatnit tuto smluvní pokutu. Tato smluvní pokuta nemá vliv na nárok na náhradu škody v plné výši.

4.3.  V případě, že je objednatel spotřebitelem, má v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od dne uzavření smlouvy. Odstoupit od této smlouvy může takový objednatel jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným poskytovali (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím e-mailu v souladu s těmito obchodními podmínkami na adresu academy@marcusxdouble.cz). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy podle tohoto ustanovení, poskytovatel vrátí objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy poskytovatel obdržel odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od objednatele na základě smlouvy přijal. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jako byla cena za služby uhrazena, nepožaduje-li v odstoupení objednatel výslovně jinak. Poskytovatel však toto právo na odstoupení do smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření ponechává taktéž objednateli, který není spotřebitelem, a tím garantuje vrácení uhrazených finančních prostředků v případě nespokojenosti se službami. Vzor odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 obchodních podmínek.

5. DORUČOVÁNÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

5.1.  Za písemnost se považují taktéž elektronické dokumenty zaslané prostřednictvím kontaktních e-mailů uvedených ve smlouvě, či sdělených prostřednictvím takového kontaktního e-mailu, a v případě poskytovatele z e-mailu s doménou @marcusxdouble.cz, přičemž pro doručení se vyžaduje potvrzení poskytovatele o doručení. Toto ustanovení však neplatí pro písemnosti vedoucí k ukončení této smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.2.  Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit kontaktní e-maily, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně a prokazatelně upozornit. Takováto změna není důvodem pro uzavření dodatku k této smlouvě.

5.3.  Poskytovatel je oprávněn při poskytování služeb využít služeb třetích osob (subdodavatelů).

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

6.1.  Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel provádí při poskytování služeb úzkou spolupráci se společností BIG Flow Production s.r.o., IČ: 11854227, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané pod sp. zn. C 125024 vedené u Krajského soudu v Brně, která pak v rámci takové spolupráce může objednatele v souladu s udělenými souhlasy kontaktovat za účelem marketingových sdělení, stejně tak jako sám poskytovatel. S tímto objednatel výslovně souhlasí.

6.2.  Smlouva po jejím uzavření bude uchována jako elektronická informace o vyplnění formuláře.

6.3.  Poskytovatel informuje dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, objednatele - spotřebitele, že v případě sporu mezi nimi, má objednatel - spotřebitel právo obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je https:// www.coi.cz/informace-o-adr/, kde jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

6.4.  Význam a obsah slov označených kurzívou je definovaný smlouvou (a tedy také obchodními podmínkami); pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod či pád zahrnuje rovněž ostatní rody či pády. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad smlouvy.

6.5.  V případě, že se jedno nebo více ujednání smlouvy (a tedy také obchodních podmínek) ukáže jako jakkoliv neplatné a/nebo neúčinné a/nebo nevykonatelné, platnost a/nebo účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tím nebude omezena či zhoršena. Takové dotčené neplatné a/nebo neúčinné a/nebo nevykonatelné ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením této smlouvy, které je mu nejbližší smyslem a významem a není-li ho, bude vykládáno ve shodě s celkovým smyslem a záměrem této smlouvy

6.6.  Smluvní strany jsou srozuměny se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů (zejména jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě) druhou smluvní stranou (resp. jejími zaměstnanci), a to pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy dané smluvní strany, projednání v orgánech příslušné smluvní strany, jakož i, při dodržení podmínek smlouvy a zákona, zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Smluvní strany jsou si vědomy svých práv a povinností dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., zejména ve vztahu k právům subjektů osobních údajů. Vůči zpracování osobních údajů je možné ze strany příslušného subjektu osobních údajů vznést námitku, a to vůči příslušné smluvní straně. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s příslušnou právní úpravou, a to zejména tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpracování a byla dodržena zásada zákonnosti, transparentnosti a korektnosti. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zásadami zpracování osobních údajů, které tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

6.7.  Otázky smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

6.8.  Veškeré změny a doplňky smlouvy je možné provést pouze ve formě písemných chronologicky číslovaných dodatků se souhlasem smluvních stran.

6.9.  Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit či doplnit. Tuto změnu je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů přede dnem její účinnosti. Objednatel je v takovém případě oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpověď musí být doručena nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny. Do uplynutí výpovědní lhůty se použijí tyto obchodní podmínky v původním znění.

Přílohy: Příloha č. 1 – vzorové odstoupení od smlouvy

Tyto obchodní podmínky jsou platné ke dni 17. 4. 2023